PVDA+: Zorgverzekering moet federaal én solidair blijven

Zowel CD&V, Open Vld, Groen, sp.a als N-VA pleit voor een verhoging van de bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering. Dat bleek op 25 maart tijdens Het Grote Verkiezingsdebat over Gezondheid en Welzijn in Gent. Geen goed idee, zegt Dirk Van Duppen, arts en gezondheidszorgspecialist van de PVDA+: “De Vlaamse zorgverzekering is asociaal en kafkaiaans.”

“De heffing van eenzelfde bijdrage ongeacht het inkomen is asociaal en ondermijnt de solidariteit”, zegt Dirk Van Duppen. “Niet-rijken betalen in verhouding tot hun inkomen meer bijdragen dan rijken. In een solidaire ziekteverzekering zou dat omgekeerd moeten zijn.”

De gezondheidszorgspecialist wijst er ook op dat deze politiek sneller leidt tot privatisering. De Vlaamse regering erkende namelijk de privéverzekeringsmaatschappijen DKV en Ethias als uitvoerders. “Voor het eerst staan ze op gelijke voet met sociale non-profitverzekeraars als de mutualiteiten”, zegt Dirk Van Duppen.

Voorlopig tonen de private verzekeringsmaatschappijen geen interesse meer om in te staan voor het beheer van de zorgverzekering, maar dat komt enkel omdat de premies voor de zorgverzekering onvoldoende de uitgaven plus een riante ‘marktconforme’ winstmarge dekten. Lees: er valt te weinig winst te rapen. Dat kan nog allemaal veranderen nu alle politieke partijen – behalve de PVDA+ – een verhoging van de bijdragen willen opleggen.

“Bovenal toont de Vlaamse Zorgverzekering dat communautaire splitsing leidt tot kafkaiaanse toestanden”, zegt Dirk Van Duppen. “Vlamingen die niet betalen, krijgen een boete en een sanctie. Walen hebben geen recht op een zorgverzekering. Brusselaars mogen kiezen. Maar een Brusselaar die bijvoorbeeld in 2006 is ingestapt, zal eerst ononderbroken tien jaar zijn bijdrage moeten betaald hebben vooraleer hij ervan kan genieten. Een Vlaming die in Wallonië woont en in Vlaanderen werkt, kan geen aanspraak maken op de zorgverzekering. Je moet er wonen én werken, tenzij je burger bent van een ander Europees land. Een Nederlander die in Nederland woont en in Vlaanderen werkt, moet verplicht aansluiten. Europa verbiedt namelijk discriminatie van burgers van Europese lidstaten in andere staten, niet in andere gewesten. Als toetje op de zure kafkaiaanse taart: arme Roma-zigeuners die hier verblijven krijgen een boete van 250 euro omdat ze hun Vlaamse Zorgverzekering niet hebben betaald. De Vlaamse zorgverzekering discrimineert. Daar heeft het Europees Hof van Justitie in 2008 al op gewezen.”

De PVDA+ wil dat de Vlaamse zorgverzekering volwaardig deel uitmaakt van een federaal stelsel. “Zo kunnen andere inwoners van dit land die behoeftig zijn, er ook gebruik van maken en ertoe bijdragen. Dat zou de toepassing veel vereenvoudigen en de financiering solidair kunnen maken, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen”, besluit Dirk Van Duppen.

Persdienst PVDA+

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Geachte heer, Dat de Vlaamse Zorgverzekering kafkaiaans is kan ik alleen maar bijtreden. Dat er omwille van de bemoeienissen van Europa extra discriminaties ontstaan zijn is ook een terechte opmerking. Dat de zwakkeren in onze Vlaamse maatschappij benadeeld zijn door het boetesysteem is gedeeltelijk waar, maar de allerzwaktsen ontsnappen er wel aan: al wie persoonlijk failliet gaat of in collectieve schuldenregeling zit is vrijgesteld van de bijdrage en van de boete en van de opgelopen opschortingen bij een dossier (eens er een dossier is natuurlijk). Het grootste probleem ligt in die 10,00 of 25,00 euro bijdrage: die zou moeten afgeschaft worden en de volledige zorgvergoeding moet ten laste van de Vlaamse belastingen komen (want nu al komt twee derde van de uitgaven voor de zorgvergoedingen voor mantel- en thuiszorg en die voor residentiële zorg samen uit de belastingen). Indien diegenen met een groot inkomen naar verhouding een grotere koek van de belastingen zouden betalen dan zou de individuele bijdrage nog tamelijk eerlijk zijn, maar we weten allen dat de grote inkomens grotendeels ontsnappen aan de belastingen. Het tweede probleem is inderdaad het boetesysteem, maar dit is een afgeleid probleem: als er geen individuele bijdrage zou zijn is er ook geen boetesysteem. In gelijk welke rechtstaat kan je maar éénmaal gesanctioneerd worden voor iets dat je mispeuterd hebt, maar voor de Vlaamse zorgverzekering geldt dit niet want je wordt tweemaal bestraft als je geen 'brave plichtsgetrouwe Vlaming' bent. De eerste sanctie loop je inderdaad op als je minstens driemaal je bijdrage niet op tijd betaalde (op tijd is hier vóór 30 april van het desbetreffende kalenderjaar) en die boete loopt op tot tienmaal de laatste bijdrage -dus 100 of 250 euro, eventueel verzwaard met de kosten van een deurwaarder). De tweede sanctie loop je dan op van zodra je een dossier indient, want elke laattijdige betaling (laattijdig betekent hier buiten het desbetreffende kalenderjaar) levert je dan een extra opschorting van betaling van de zorgvergoeding van met 4 maanden op (per jaar laattijdige betaling wordt er zo momenteel nog eens een betaling van 520 euro door je neus geboord.) Dus al wie al een boete opgelopen heeft moet minstens een jaar extra wachten vooraleer hij maar recht op de zorgvergoeding heeft, ondanks dat hij of zij dan al in aanmerking ervoor komt en de extra centen (dat is dus al minstens 1520 euro) kan gebruiken. Uw opmerking dat de zorgverzekering federaal zou moeten zijn is terecht, maar dan moet de Waalse regering erin willen meestappen en dat hebben ze van bij de aanvang geweigerd. Nog beter zou zijn dat de sociale zekerheid een Europese aangelegenheid zou worden en dat de discriminaties tussen de verschillende landen op sociale zekerheid zouden verdwijnen. Met vriendelijke groeten Luc Vens
Waar ligt de grens. Wanneer is het eindelijk genoeg..? Wij geloven jullie (bestuurders etc. in het algemeen) niet meer .. en vindt U dat vreemd? Er liggen miljarden in de kluizen (en dàt is de waarheid!) en wij, Jan met de Pet, weten als geen ander dat het nòòit en te nimmer genoeg zal zijn. De vermogenden zijn rijker en talrijker geworden.. zie http://zorgverzekering16.nl/ Want geld en macht smaken naar meer .. en het blijkt te realiseren ALS je vermogen hebt. Het is een erg simpel gegeven met een hele nare smaak. Ik ben een zeer teleurgestelde èn bezorgde Vlaming die betere (èn meer simpele) tijden heeft gekend.