Foto Luc Van De Cruys

Leraren Basiseducatie verliezen tot 200 euro/maand pensioen door nieuwe pensioenwet

“De volgende keer dat je hoort dat de begroting in evenwicht is, dan weet je waar ze 't geld bij elkaar hebben gescharreld.” Een verontwaardigde leerkracht Basiseducatie op Facebook. De nieuwe pensioenmaatregel van minister Bacquelaine dreigt tot 200 euro pensioen per maand af te pakken van de personeelsleden van de Basiseducatie.

Was je in de jaren 60 of 70 een volwassene zonder diploma middelbare school, dan wist je dat dat zo zou blijven. Er bestond immers geen tweede kans. Een diploma halen op je veertigste? Vergeet het maar! Dat veranderde met het Tweedekansonderwijs en in 1985 met het ontstaan van de Centra voor Basiseducatie. Die centra geven gratis cursussen taal, rekenen, algemene vorming en ICT aan laaggeschoolde volwassenen. Ze versterken hun basisvaardigheden stap voor stap.

Basiseducatie: een onderwijssector of niet?

De sector Basiseducatie telt een duizendtal personeelsleden, verspreid over de 13 centra in Vlaanderen en Brussel. Doordat ze sinds 2007 tot de onderwijssector behoren, maar tot 2017 toch niet het statuut hadden van leerkracht, konden ze lange tijd niet vastbenoemd worden of van een overheidspensioen genieten.

Maya, een leerkracht Basiseducatie getuigt: “Dit is een zéér boeiende job met een grote maatschappelijke relevantie. Toen ik daarvóór een soortgelijke job deed bij OKAN, was ik bijna TADD*, had ik meer vakantie, een beter loon, statuut en pensioen. Toch was ik tevreden met de condities en voorwaarden bij mijn tewerkstelling in de basiseducatie omdat ik mensen kansen geven heel belangrijk vind en omdat mij verteld was dat dit slechts tijdelijk was. We werken in de basiseducatie immers als contractuele, niet als ambtenaar. Nochtans worden we ook betaald door het Departement Onderwijs. Maar sinds het afsluiten van CAO III in 2013 werd het personeel voorgespiegeld dat in 2015 de overstap zou gemaakt worden naar een statuut zoals in het onderwijs.”

Na tien jaar strijd kwam er inderdaad eindelijk een akkoord tussen de Vlaamse onderwijsvakbonden en de Vlaamse regering: vanaf 1 januari 2018 hebben de personeelsleden Basiseducatie ook recht op vaste benoeming en overheidspensioen met bovendien de garantie dat de gepresteerde jaren vanaf 2007 zouden meetellen voor de berekening van hun overheidspensioen.

200 euro minder pensioen door invoering “gemengde loopbaan”

Enter minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine. Die wil vanaf 1 december 2017 de “gemengde loopbaan” invoeren voor de berekening van het overheidspensioen. Personeelsleden die na 1 december benoemd worden, kunnen dus pas vanaf dan beginnen tellen voor hun overheidspensioen. De dienstjaren als contractuele tellen mee voor de minder gunstige berekening van het werknemerspensioen (zoals in de privé).

“Zijn pensioenwet gaat in op 1 december 2017. 31 dagen te vroeg voor het personeel van basiseducatie!” zegt Maya woedend. “Sommige van mijn collega’s zijn al meer dan 10 jaar in dienst en de belofte van een goed pensioen wordt hen nu door de neus geboord. Gemaakte afspraken zouden toch moeten nagekomen worden?”

Voor een leraar van de Basiseducatie die op 1 januari 2018 vastbenoemd wordt en al tien jaar als contractuele werkt, kan deze maatregel een verlies tot 200 euro pensioen per maand betekenen. De tien jaren, gepresteerd sinds 2007 zullen dan immers niet meetellen voor het overheidspensioen. Dat is natuurlijk flagrant in strijd met alle beloftes én met de cao die met de Vlaamse regering is afgesloten in december 2013.

Woedend personeel in actie

Het personeel is woedend dat de Vlaamse regering op die manier haar beloftes verbreekt. Hoewel minister Bacquelaine op de hoogte is van de afspraken in de cao legt hij ze koud naast zich neer. In gemeenschappelijk vakbondsfront (ACOD-onderwijs, COC, VSOA) zetten de vakbondsafgevaardigden van deze kleine maar strijdbare onderwijssector dan ook alle zeilen bij.

De drie onderwijsvakbonden verspreidden een persmededeling waarin zij de ingreep van minister Bacquelaine scherp bekritiseren. Ze roepen hun leden op massaal mails te sturen naar de federale parlementsleden, waarin ze vragen om de wet op de “gemengde loopbaan” te amenderen zodat de personeelsleden van de Basiseducatie geen slachtoffer worden van de woordbreuk van de regeringspartijen.

 In alle Centra sensibiliseren de vakbondsafgevaardigden hun collega’s. In Antwerpen trok een lawaaikaravaan op vrijdag 6 oktober langs de verschillende vestigingen. Met een voorgedragen Open Brief informeerden de vakbondsafgevaardigden hun collega’s over de ernst van deze pensioenafbraak. Als de mailactie naar de parlementairen onvoldoende resultaat oplevert, komt er eind oktober een protestactie aan het kabinet van minister Bacquelaine.

“Gemengde loopbaan” treft alle sectoren van de openbare dienst
Met de ‘gemengde loopbaan’ wil de regering opnieuw snijden in de overheidspensioenen. Contractuele jaren zullen niet langer meetellen voor een ambtenarenpensioen. Het verzet bij de Basiseducatie maakt nog maar eens duidelijk welke impact deze maatregel ook zal hebben in andere overheidssectoren. Bij De Post, bij het gemeentepersoneel, in de gevangenissen, bij het spoor, bij alle ambtenaren betekent deze maatregel een verlies van honderden euro pensioen per maand. Vaak bij mensen die tijdens hun loopbaan een laag loon hadden en dit voor een deel konden compenseerden met een goed ambtenarenpensioen.
Voor de onderwijssector heeft men gelukkig een uitzondering gemaakt, op de Basiseducatie na. Contractuele jaren zullen in het onderwijs, indien een vaste benoeming volgt, nog steeds meetellen voor het overheidspensioen. Dat betekent niet dat het onderwijs niet getroffen wordt door de pensioenmaatregelen van deze regering. Integendeel. De afschaffing van de diplomabonificatie voor de berekening van het pensioenbedrag treft het onderwijspersoneel hard omdat bijna iedereen er een diploma hoger onderwijs heeft. Er is ook de dreigende afschaffing van de tantième 1/55 (zal 1/60 worden tenzij een deel van het onderwijs als “zwaar beroep” wordt erkend). Als men alle ingrepen van deze regering in rekening brengt, komt men tot de volgende slotsom: een leraar van 25 jaar zal een pensioen trekken dat 300 à 500 euro per maand lager ligt dan de collega’s die in de voorbije jaren op pensioen gingen, bij een zelfde aantal gepresteerde jaren. Of nog anders uitgedrukt: de jonge collega van 25 jaar zal vijf tot zeven jaar langer moeten werken vooraleer zij op pensioen kan gaan, maar dan nog altijd aan een lager pensioen dan wie de voorbije jaren op pensioen ging.
De collega’s van de Basiseducatie kunnen de extra inlevering ten gevolge van de invoering van de “gemengde loopbaan” dus missen als kiespijn. Wij roepen alle leerkrachten op tot solidariteit met de collega’s van de Basiseducatie en tot verzet tegen de globale afbraak van de pensioenen.

 

Kristof Vissers is leraar in de basiseducatie in Antwerpen en vakbondsafgevaardigde van ACOD-onderwijs. Kristof is ook fractievoorzitter van de PVDA in de districtsraad in Deurne.  

*TADD: Een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur: In het onderwijs betekent dat dat je tewerkstelling over de schooljaren heen doorloopt en je dus niet per schooljaar opnieuw in dienst moet genomen worden. Daarnaast geeft het je ook voorrang op andere tijdelijke personeelsleden die nog geen recht op TADD verworven hebben, zodra er een vacature vrijkomt bij je schoolbestuur of in de scholengemeenschap. (nvdr)

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Dat is het enige waar het de uitgesproken rechtse regering om te doen is. Besparen door o.a. de pensioenen te verlagen. Dit alles onder het mom van de "ONVOLWAARDIGE JOBS-JOBS-JOBS" mantra. Denkt de premier nu echt dat wij zo dom zijn ? Op de roséetjes moet ge niet meer rekenen. Die behoren ondertussen ZELF tot het rijke establishment.
Elke week kom ik hetzelfde verkondigen, dat politici hun eigen pensioenprivileges afschaffen. Waarom zouden zij een apart pensioen moeten krijgen? Dezelfde pensioenleeftijd en opbouw als de rest van de Belgen, dat is wat wij als burger moeten eisen.